Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych (RODO) 

1. Administratorem Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja EXTREME TIME PASJONACI, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 10/10, 41-400 Mysłowice, Polska, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000667026, NIP: 2220902757, REGON: 366839510.

2. Zakres Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

3. Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Informowania o nowościach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację
 • Wysyłania newsletterów
 • Kontaktowania się w sprawach związanych z działalnością Fundacji

4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją, które realizują zadania związane z działalnością Fundacji, w tym:

 • Dostawcom usług IT
 • Firmom wysyłkowym

6. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

7. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: ex******************@gm***.com.

8. Wycofanie Zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Skargi

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: ex******************@gm***.com lub telefonicznie: [Numer telefonu Fundacji].

11. Zmiany Regulaminu

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Fundacji oraz komunikowane osobom, których dane dotyczą.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym regulaminem przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację EXTREME TIME PASJONACI zgodnie z jego treścią.

[Podpis osoby, której dane dotyczą] [Data]