Regulamin Uczestnictwa w Przygotowaniu do Pobicia Rekordu Polski w Jednoczesnym Odtańczeniu Choreografii do Piosenki „Jerusalema”

Organizator:
Fundacja Extreme Time Pasjonaci
ul. Władysława Stanisława Reymonta 10/10, 41-400 Mysłowice, Polska
KRS: 0000667026, NIP: 2220902757, REGON: 366839510

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu, którego celem jest przygotowanie do pobicia rekordu Polski w jednoczesnym odtańczeniu choreografii do piosenki „Jerusalema”, organizowanym przez Fundację Extreme Time Pasjonaci.
 2. Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca w Parku Słupna w Mysłowicach, o godzinie 18:00.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest otwarte dla wszystkich chętnych.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapisania się przed rozpoczęciem wydarzenia, podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

III. Zasady przebiegu wydarzenia

 1. Uczestnicy zbierają się na terenie Parku Słupna w Mysłowicach 1 czerwca, najpóźniej do godziny 17:30, w celu rejestracji.
 2. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 18:00 i polega na jednoczesnym odtańczeniu choreografii do piosenki „Jerusalema”.
 3. W trakcie wydarzenia należy stosować się do poleceń organizatorów i zachować zasady bezpieczeństwa.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Extreme Time Pasjonaci.
 2. Dane osobowe uczestników zbierane są w celu organizacji i weryfikacji uczestników wydarzenia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestników.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej RODO dostępnej na stronie internetowej Fundacji oraz podczas rejestracji uczestników.

V. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy mają prawo do:
  • Uczestnictwa w wydarzeniu,
  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, stosowania się do poleceń organizatorów oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Fundacji oraz podczas rejestracji uczestników.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Fundacja Extreme Time Pasjonaci serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu i wspólnego przygotowania do pobicia rekordu Polski!